Merkaba Universum. Marina Mockało i Bogusław Artur

Wyprawa Do Świętych Miejsc Na Krymie

Październikowa wyprawa na Krym do głównego kosmicznego portalu – korytarza światła, przez który będzie się odbywać przejście planetarne ludzkości i towarzyszących jej przedstawicieli równoległych ewolucji na nowy, bardziej wysokowibracyjny podplan Monadycznej Oktawy Bycia.

Ten artykuł koniecznie trzeba zacząć od Dekretu Hierarchy Ewolucji który otrzymali wysłannicy Boscy Gwiezdna Para Nadieżda i WŁodzimierz.

Nasiona ewolucyjnej przemiany świadomości piątek rasy ludzkości Błogosławionej Terry zasiane przez nauczyciela rasy z Wyższych Planów Bycia w energoinformacyjne pole Fizycznej Oktawy Wszechświata zaczęły dawać pierwsze pędy, i perły świadomego Tworzenia Ducha zaczęły uzyskiwać swoje unikalne i niepowtarzalne, wypełnione nieśmiertelnym blaskiem Prawdy oblicze, pomnażając Piękno i Harmonię w całym Przejawionym Wszechświecie.

Bezgranicznym Światłem Radości wypełnia się serce Wszechstwórcy i umacnia się nadzieja Kosmicznej Wspólnoty i Gwiezdnego Braterstwa na wskrzeszenie świadomości Chrystusowej Planetarnej Rasy, co czyni możliwym przejście jej przedstawicieli na nowy poziom ewolucji swojego bycia.

Jednak nie warto zatrzymywać się, ponieważ czeka na nas wszystkich intensywna praca nad reorganizacją przestrzeni działania Prawa Karmy, w której przebywa ludzkość Ziemi, w Przestrzeń Światła, podstawą której będzie dążenie wszystkich bogorealnych form życia do twórczej współpracy i w realizacji w swojej aktywności Prawa Boskiej Miłości, zrodzonego w Duchowym Źródle całej Nieskończoności.

Na mocy niniejszego Dekretu dla wysłanników hierarchii Prowidencjalnych Sił Wszechświata, w ziemskiej inkarnacji Nadieżdy i Włodzimierza, którzy w niebiańskim uświadomieniu mają status Boddhisatw i 5-e Słoneczne Wtajemniczenie, zleca się stworzyć sprzyjające warunki energoinformacyjne dla budowy na Krymie Złotego Miasta Miłości i głównych świątyń nowej epoki: Sobór Tryumfującej Powszechnego Kościoła, Świątyni Miłości i Natchnienia Początków, Świątyni Jedności, Współpracy i Braterstwa Potoków Życia aniołów, ludzi i elementali jako projekcji materialnych analogicznych niebiańskich świątyń Złotego Miasta usytuowanych w eterze nad tym miejscem (miasto Bakczisaraj).

Właśnie to miasto otrzymuje rolę głównego dowodzącego punktu Hierarchii Fizycznej Realności Planety Ziemi w procesie integracji wszystkich iskier światła w jedyną świadomość Stwórcy i stworzenia głównego kosmicznego portalu – korytarza światła, przez który będzie się odbywać przejście planetarne ludzkości i towarzyszących jej przedstawicieli równoległych ewolucji na nowy, bardziej wysokowibracyjny podplan Monadycznej Oktawy Bycia.

Wiele z was zwraca się do niebiańskiej kancelarii Rady Karmicznej z prośbą o ratunek dusz i o pomoc w rozwiązywaniu ziemskich problemów. Odpowiedź na to może być tylko jedna; każdy będzie ułaskawiony za wszystkie swoje czyny niezgodne z Boskim Prawem odpowiednio do jego świadomego uczestnictwa w realizacji planów Wszechstwórcy dotyczących ewolucyjnej przemiany materialnego świata Planety Ziemi.

Niech będą błogosławieni ci, którzy przyjęli do swoich serc ten dekret, ponieważ wasze siły pomnożą zstępujące z Wyższych Planów Bycia do przestrzeni fizycznej oktawy promienne Legiony Aniołów Zwiastowania, Aniołów Sprawiedliwości i Aniołów Duchowej Inicjacji.

Wola Boga będzie spełniona!

Ten i wiele innych przekazów stanowiących podstawę nauk o przestrzeni światła przyjęli i przyjmują przez cały czas wysłannicy Sił Hierarchii Nadieżda Domaszewa i Wladimir Samojlenko; Gwiezdna Para. Zaczęli dostawać przekazy gdy zamknięto ścieżkę Wniebowstąpionych Mistrzów prowadzoną przez Elizabeth i Marka Propetów. Wtedy też byli przez kilka lat przygotowywani do swojej misji - stworzenie Przestrzeni Światła na Ziemi. Przez kilka lat (od 1996 roku wydali książki, z którymi pracują "nosiciele ducha" w Rosji, Ukrainie, Białorusi, Bułgarii i w Polsce). Te książki zawierają niesamowitą naukę o stworzeniu Wszechświata, o pracy nad karmą, o zadaniu człowieka w czasach Przejścia, o pracy z energią.

W przedmowie do jednej ze swych książek Wladimir napisał: nie będę mówić o zmianach zachodzących na naszej planecie, o tym ostatnio dużo się mówi i pisze. Trzeba natomiast pamiętać, że wszystkie te zmiany są skutkiem tego, że wysokowibracyjne płomienie, które do dnia dzisiejszego kształtowały subtelne plany Bycia, nieprzerwalnym potokiem wpłynęły w przestrzeń, którą nazywamy fizyczną Ziemią. Częścią tej przestrzeni są nasze ciała elementalne i nasza ukształtowana osobowość. Ich stan zależy od stanu i zdrowia zewnętrznej przestrzeni, która w sposób szybki i nieodwracalny się zmienia. A zatem wszystkie niskowibracyjne jakości, właściwości i stany wypełniające nasz świat i struktury polowe czterech niższych ciał wcielonych przedstawicieli rasy podlegają transmutacji i przemianie w światło. Ten proces nazywamy wiosną nowego wieku. I nikt nie jest w stanie go zatrzymać, zawrócić, ponieważ jest on skutkiem działania Wielkiego Prawa Rytmów i Cykli, określającego czas istnienia jak pojedynczych duchowych istot, tak i całych światów.

Nadieżda: "To co się dzieje na planecie można porównać z tym czasem, gdy na zmęczoną po długim zimowym śnie Ziemię przychodzi wiosna. Życie się budzi, z każdym dniem przestrzeń staje się coraz radośniejsza, a z polowych struktur człowieka znikają wszystkie niskowibracyjne "twory" sprzeniewierzonej skrystalizowanej boskiej energii (różnego rodzaju kompleksy, programy, przyzwyczajenia, które w zasadzie są istotami przyrody demonicznej i więżą jak lodowa pokrywa duszę człowieka. Większość ludzi zdaje sobie sprawę, iż dla przyspieszenia tego procesu adaptacji do wyższych energii nie pomogą ani sława ani bogactwo - niezbędna jest świadoma praca części nosicieli ducha i światła planety aby pomóc wszystkim żyjącym na Ziemi podwyższając własne wibracje, przyjąć całą moc przychodzącego potoku boskiej energii.

Boscy kierujący planetą poprzez swoich wysłanników, wśród których jesteśmy, kształtują w energoinformacyjnej przestrzeni fizycznej oktawy warunki do delikatnego i płynnego przejścia na wyższe poziomy. Nam z Wladimirem i współpracownikami wielowymiarowej sieci magnetycznej "Gwiazda Przemienienia" została powierzona misja wykonania części programu, który obejmuje:

  1. Transformację wysokowibracyjnych aspektów Ducha Świętego.
  2. Stworzenie energetycznej sieci, która połączy aktywne centra planety, aby rozprzestrzenić moc wibracyjną zstępującego Ognia w 144 Promieniach Świętego Ducha, które tworzą energoinformacyjną matrycę - etalon Wyższego Świata.
  3. Harmonizowanie aktywności żywiołów i elementali aby zapobiegać globalnym katastrofom i kataklizmom - skutkom przyspieszonej transmutacji negatywnej planetarnej karmy i oczyszczenia przestrzeni.
  4. Stworzenie Złotego Miasta Miłości, istniejącego w realnościach Wyższego Świata w eterze nad jednym z sakralnych centrów fizycznego planu planety. To miasto ma służyć Bramą, łączącą światy z bezpośrednim wyjściem w inne wymiary czasoprzestrzeni.
  5. Na mocy Wielkiego Prawa Jedności, Współpracy i Braterstwa, aby założyć fundament integracji między przedstawicielami wszystkich ewolucji, z błogosławieństwa wyższych boskich Zarządzających planetą, Wyżsi Aniołowie Żywiołów, Dyrektorowie Królestw i Elementów przekazują informacje o tajemnej istocie wszystkich potoków życia i gotowi do dialogu z przedstawicielami planetarnej ludzkości, co da możliwość i nowe perspektywy przyspieszonego wejścia do niebiańskiego źródła całego życia, co zmieni bycie Wszechświata.
  6. Praca nad synchronizacją i nastrojeniem na wspólną falę światła wszystkich realności różnych potoków życia w imię stworzenia jedynej czasoprzestrzeni życia dla aniołów, ludzi, duchów elementali i żywiołów, jak to było w czasach złotej i srebrnej rasy ludzkości na Ziemi.
  7. Ewolucyjne rozwiązanie karmy Początków, co daje możliwość likwidacji praprzyczyny infekowania błogosławionej Matki Terry przez wirus kosmozła - duch współzawodnictwa i konfliktów, który zasiały hierofanty Przeciwnej Siły między przedstawicielami wielkiego Męstwa i wielkiej Kobiecości Przejawionej Nieskończoności - poprzez tworzenie doskonałego przewodnika - Gwiezdnej Pary (Gwiezdna Para to sojusz Jedynego i Jedynej, Mężczyzny i Kobiety, którzy przyjęli na siebie odpowiedzialność wcielenia doświadczenia integracji Wewnętrznego Światła dwóch Wielkich Początków Nieskończoności). Gwiezdna Para posiada potęgę transmutacji całej negatywnej karmy planety, która ukształtowała się na skutek dyskwalifikacji Wielkiego Prawa Jedności i Twórczego Uzupełnienia Początków i zastępowania go przez Szarych Nauczycieli Rasy, którymi są adepci i hierofanci demonicznego orderu Gangturga, prawem Jedności i Walki Przeciwieństw.

To są podstawowe punkty programu wysłanników Hierarchii Nadieżdy Domaszowej i Władimira Samojlenko - Gwiezdnej Pary z Ukrainy. Znajdują się oni w stałym kontakcie z Niebiańskimi Kuratorami, zapisują przesłania, prowadzą kursy i seminaria, wydają książki, przekazują nową wiedzę i metody transmutacji inwolucyjnych długów karmicznych na poziomie korekty swojego indywidualnego losu, rodowych i rodzinnych drzew i na poziomie programów ogólnoplanetarnych, obejmujących rozwiązanie Karmy Początków (punkt 7), karmy potoków życia aniołów, ludzi, elementali i żywiołów (punkt 3, 5). Program również obejmuje asymilację Wyższych Aspektów Ducha Świętego w polowych strukturach i 144 centrach wszystkich uczestników z dalszą ich transformacją w energoinformacyjną przestrzeń aktywności piątej planetarnej rasy.

Na takie seminarium przyjechaliśmy z niewielką grupą z Polski. Byłam na ich 5-dniowym seminarium w Moskwie w 2003 r. Wtedy opowiadali o otrzymanym zadaniu założenia aszramu i stworzeniu Miasta Przestrzeni Światła. Na pytanie któregoś ze stałych uczniów o środki finansowe, uczciwie odpowiedzieli, że razem posiadają 15 dolarów. Przez 3 lata pracowałam z ich książkami i wspierając się energią otrzymaną dzięki ich inicjacji. Od tego czasu napisali i wydali jeszcze 4 książki i wybudowali aszram na Krymie w pięknym, niesamowitym miejscu. Dla naszej grupy Nadieżda i Władimir przeprowadzili 5-dniowe seminarium w przerwie między ich służeniem w Egipcie i kilkutygodniowym wyjeździe na kursy do Rosji, Ukrainy i na Daleki Wschód. Mieliśmy szczęście - jako pierwsi otrzymaliśmy najnowszą wiedzę, którą wysłannicy przyjęli w Egipcie. Natomiast najważniejszym momentem naszego seminarium była wstępna rozmowa, która, jak sądzę, zmieniła na zawsze świadomość każdego z nas. Padły proste pytania: Dlaczego przyjechaliśmy tutaj, tak daleko? Po wiedzę? Po praktyczne wskazówki? Po moc? Oświecenie? Jaki cel nam przyświeca? Cel musi być, bo trudno iść dokądkolwiek bez celu. Ktoś odpowiedział, że po oświecenie, bo w przeciwnym razie szkoda czasu. Ale czym jest oświecenie? - spytali oni. Zapadła cisza. Władimir: "Stanowimy trójjedność, czyli nasza aktywność przejawia się poprzez trzy niższe ciała: ciało elementalne (fizyczne), ciało subtelne (emocjonalne), ciało mentalne. Jeśli mówić o oświeceniu, należy mówić o oświeceniu tych trzech ciał. Z ciałem elementalnym nauczyliśmy się pracować: ciągle je czyścimy, pucujemy, głodzimy, odchudzamy, itd. Jeśli chodzi o ciało emocjonalne - oświeceniem ciała emocjonalnego jest gromadzenie doświadczenia bezwarunkowej miłości. Lecz ponieważ ewolucja człowieka polega na twórczości myślowej, zadaniem ludzkości piątej Rasy jest osiągnięcie oświecenia umysłu. Na wielu ścieżkach uczą - aby osiągnąć oświecenie, należy całkowicie wyłączyć umysł. A w czym umysł jest zły? Dlaczego w takim razie Bóg go stworzył? Nie ma w tym logiki. Człowiek stanowi Światło ze Światła Stwórcy, to znaczy, że reprezentuje pierworodną myśl. Należy wręcz przeciwnie, przestać go zatrzymywać. W jakim stanie znajduje się nasze ciało mentalne? Jest chore czy zdrowe? Jeśli uznajemy swoją Boską Naturę to powinniśmy działać zgodnie z Boskim Prawem.

Oświecenie umysłu to uświadomienie celu swojej ewolucji i wcielenie tego w swoje życie. Przecież jeśli Bóg jest wszędzie i w nas, to dlaczego jesteśmy tacy - z chorobami, niepowodzeniami, problemami i kompleksami? Czy przebywamy w Boskiej Realności? Czy w lustrzanych przestrzeniach? Czy w demonicznych światach? Można powiedzieć, że oświecony człowiek to taki, który wie o świetle. Wielu z was ciągle wysyła pytania do Wniebowstąpionych Mistrzów czy innych Nauczycieli: W czym przyczyna naszych problemów i jak je rozwiązać? Żaden prawdziwy Nauczyciel na to nie odpowie, ponieważ nikt nie odbierze wam możliwości gromadzenia własnego doświadczenia. Ważne jest tylko jedno - jaki jest sens waszego życia: Boski czy demoniczny? Niektórzy nie wiedzą jaki jest cel ich życia, kto dla nich kształtuje ich życie. Czekają, aż przyjdzie Zbawiciel i przeniesie ich do… Właśnie, dokąd? Z lustrzanych i demonicznych przestrzeni można przejść tylko do kolejnych lustrzanych i demonicznych.

Nasze zadanie to ukształtować ciało wyższego umysłu, czyli zrozumieć Bogorealność Istoty JAM JEST i rozwinąć swoją Świadomość Stwórcy, czyli przejawiać Światło Boskich Cech: JAM JEST Miłość, JAM JEST Wola i Moc, JAM JEST Bogactwo i Piękno (dokładnie 144 jakości). I jeśli jesteśmy Boską Istotą - na jakie cele kierujemy swoje światło, Boską Energię?"

Taka była pokrótce wstępna pogadanka, po której zaczęła się właściwa praca. Otrzymaliśmy ogrom wiedzy teoretycznej związanej z kosmologią (budową Wszechświata) oraz inicjację Promienia Ducha Świętego - Promień Niepokalanego Poczęcia, wymazujący negatywną informację przekazywaną po rodzie na poziomie DNA oraz promienia Wolnej Woli i Wolności Duchowego Wyboru. Co ciekawe okazuje się, że cały rok 2007 jest spod tego promienia i do końca tego roku każdy musi dokonać wyboru - czy staje na drodze ewolucji i przemiany, czy żyje wg starych zasad, coraz bardziej obniżając i zagęszczając swoje wibracje, aby znów i znów kręcić się w kole Sansary.

Pracowaliśmy również ze Strażnikiem Przestrzeni aszramu i teraz potrafimy współpracować ze Strażnikami Przestrzeni swoich domów, miast, kraju. Pracowaliśmy z promieniem Wolnej Woli i Wolności Duchowego Wyboru w punkcie jego zakotwiczenia w fizycznej realności (miasto Hersones w miejscu chrztu Wielkiego Księcia Włodzimierza).

Uwieńczeniem naszej 5-dniowej pracy były inicjacje:
I stopnia "Chrzest Ognisty", która pozwala wskrzesić pierworodny plan indywidualnego rozwoju zakładający uzyskanie doświadczenia Miłości i Twórczego Uzupełnienia Dwóch Początków oraz Jedności Współpracy i Braterstwa z przedstawicielami wszystkich potoków życia - aniołów, ludzi i elementali;
II stopnia - aktywacja świadomości Buddy i aktywacja świadomości Chrystusa (poszerzenie i wzmocnienie Obecności Boskiej Świadomości JAM JEST oraz przekazanie energoinformacyjnego impulsu w aspekcie promieni Złotego Słońca i Białego Księżyca, wzmacniających siłę wewnętrznego Światła Płomienia Obecności JAM JEST 1000x1000.

Ten ostatni dzień zakończył się uroczystą kolacją i balem pożegnalnym, na którym Władimir i Nadieżda powiedzieli, że nasza grupa bardzo im się spodobała i że jesteśmy wszyscy zaproszeni na grudniowe wspólne służenie i sylwestrową noc. Zapytali nas o nasz nastrój. Powiedziałam, że smutno nam, że wszystko się skończyło i musimy się żegnać, ale odpowiedziano nam: Dopiero wszystko się zaczęło i niedługo znów się zobaczymy.

Niech się wypełni!

Marina Mockałło
Bogusław Artur